Thủ tục hồ sơ đã hoàn tất.

Cảm ơn bạn đã đăng ký học tại AHR JAPAN SCHOOL. Bây giờ thủ tục đã hoàn tất, chúng tôi đã gửi cho bạn thông tin chi tiết về đơn đăng ký của bạn qua email. Vui lòng kiểm tra chi tiết giao dịch. Nếu bạn muốn xem thêm chi tiết giao dịch, vui lòng đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. Mật khẩu xem bài giảng như sau. Vui lòng chụp ảnh lại hoặc ghi chú lại để không quên.

※ Mật khẩu sẽ được đặt lại vào cuối mỗi tháng và mật khẩu mới sẽ được gửi qua email vào ngày đầu tiên hàng tháng.

ljahrjs