Điều khoản dịch vụ

Về việc sử dụng trang web mua sắm “AHR JAPAN SCHOOL” (sau đây gọi là “trang này”) do hợp tác xã AHR (sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) điều hành, thỏa thuận này được quy định như sau.

Điều 1 Phạm vi của thỏa thuận này
Thỏa thuận này quy định các dịch vụ được cung cấp bởi trang này.

Điều 2 Thành viên
1. Sau khi phê duyệt thỏa thuận này và hoàn thành thủ tục tài khoản theo quy định, người phê duyệt tại công ty chúng tôi sẽ là “thành viên”.
2. Nếu chúng tôi xác định rằng không phù hợp để chấp thuận làm thành viên, chúng tôi có thể không chấp thuận tư cách thành viên.
3. Chỉ có thể đăng ký một thành viên cho “1 thành viên”.

Điều 3 Quản lý mật khẩu
1. Thành viên tự chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng mật khẩu đã đăng ký trên trang này.
2. Nghiêm cấm mọi hành vi như chuyển nhượng, bán hoặc cho mượn mật khẩu.
3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những sai sót trong việc sử dụng mật khẩu của thành viên và những thiệt hại do việc sử dụng của bên thứ ba. Việc thể hiện ý định đối với công ty bằng cách sử dụng mật khẩu được coi là biểu hiện hợp lệ về ý định của thành viên tương ứng với mật khẩu này.

Điều 4 Thông tin đăng ký thành viên
1. Thông tin đăng ký thành viên sẽ do công ty chúng tôi sở hữu và thông tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail) sẽ được ký gửi cho nhà thầu trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ này và các thành viên Theo nguyên tắc chung , chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin ra bên ngoài, ngoại trừ những người đã được người đó đồng ý tiết lộ.
2. Bất chấp đoạn trên, trong các trường hợp sau, một phần thông tin đăng ký thành viên (tên và địa chỉ) có thể được tiết lộ mà không cần sự đồng ý của thành viên liên quan.
(1) Khi được đánh giá là bất lợi cho công ty chúng tôi và các thành viên khác hoặc bên thứ ba, khi nó được tiết lộ cho cảnh sát hoặc các tổ chức liên quan
(2) Khi cảnh sát, tòa án, văn phòng công tố, hiệp hội luật sư, trung tâm tiêu dùng hoặc các tổ chức khác có thẩm quyền tương tự yêu cầu tiết lộ thông tin đăng ký và chúng tôi quyết định phản hồi thông tin đó.
(3) Ngoài ra, khi chúng tôi đánh giá rằng việc tiết lộ là phù hợp
3. Chúng tôi sẽ không chấp nhận mọi khai báo sai lệch về tất cả các mục thông tin đăng ký do thành viên khai báo tại thời điểm đăng ký tham gia.
4. Nếu có thay đổi về thông tin đăng ký của thành viên, thành viên phải nhanh chóng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 5 Cấm sử dụng ngoài phạm vi sử dụng riêng
Các thành viên sao chép bất kỳ thông tin nào có được thông qua chúng tôi, ngoại trừ khi chúng tôi chấp thuận (bao gồm cả việc nhận được sự đồng ý của bên thứ ba thông qua chúng tôi nếu có bên thứ ba có quyền đối với thông tin đó). Bán, xuất bản và các mục đích sử dụng khác ngoài phạm vi sử dụng riêng sẽ không được thực hiện.

Điều 6 Những điều cấm đối với thành viên
1. Công ty chúng tôi nghiêm cấm các hành vi sau đây của thành viên, hoặc bất kỳ hành vi nào có thể gây ra.
(1) Hành vi xúc phạm đến trật tự công cộng và đạo đức
(2) Hành vi dẫn đến hành vi phạm tội
(3) Các hành vi vi phạm pháp luật và quy định
(4) Các hành vi vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty chúng tôi và các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(5) Các hành vi xâm phạm tài sản, quyền riêng tư, v.v. của công ty chúng tôi và các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(6) Các hành vi gây bất lợi cho công ty chúng tôi và các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(7) Các hành vi vu khống hoặc vu khống công ty chúng tôi và các thành viên khác hoặc bên thứ ba
(8) Các hành vi can thiệp vào hoạt động của trang web của chúng tôi, v.v. hoặc gây tổn hại đến sự tin tưởng của chúng tôi
(9) Mọi hoạt động kinh doanh sử dụng tư cách thành viên này mà không có sự chấp thuận của công ty chúng tôi
(10) Các chiến dịch bầu cử hoặc các hành động tương tự, hoặc các hành vi vi phạm luật và quy định như Đạo luật Bầu cử Văn phòng Công cộng
(11) Hành vi trả lời sai cho tất cả các bảng câu hỏi do công ty chúng tôi thực hiện, bao gồm cả thủ tục tuyển sinh
(12) Gửi hoặc viết các chương trình máy tính có hại, v.v.
(13) Sử dụng trái phép ID và mật khẩu
(14) Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp như hành vi của thành viên liên quan

Điều 7 Hủy bỏ tư cách thành viên
1. Nếu bất kỳ mục nào sau đây được áp dụng, chúng tôi có thể hủy tư cách thành viên mà không cần thông báo trước và được sự đồng ý của thành viên.
(1) Khi các mặt hàng bị cấm quy định tại Điều 6 và các quy định khác của thỏa thuận này bị vi phạm
(2) Khi chúng tôi nhận ra rằng thông tin khai báo của thành viên tại thời điểm đăng ký và bảng hỏi sau đó là cố ý khai báo sai
(3) Khi mật khẩu bị sử dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp
(4) Khi có một hành vi bất hợp pháp mà chúng tôi không thừa nhận
(5) Khi có những hành vi khác mà chúng tôi cho là không phù hợp
2. Nếu bạn hủy bỏ tư cách của mình, bạn sẽ hủy bỏ tất cả các quyền mà thành viên có đối với chúng tôi.

Điều 8 Rút tiền
Nếu thành viên rút khỏi công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho chúng tôi theo thủ tục quy định, và chúng tôi sẽ rút lui sau khi hoàn tất thủ tục rút tiền tại công ty chúng tôi.

Điều 9 Những thay đổi đối với các quy tắc
Chúng tôi có quyền thay đổi thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc được sự đồng ý của các thành viên. Được coi là tất cả các thành viên đã chấp thuận nội dung của thay đổi khi nó được hiển thị trên trang web này trong một tháng. Tuy nhiên, nếu có thể xảy ra tình huống bất khả kháng, chẳng hạn như rủi ro gây bất lợi cho bên thứ ba, thì các điều khoản và điều kiện sẽ được thay đổi mà không cần đợi trong khoảng thời gian trên.

Điều 10 Dịch vụ bị gián đoạn hoặc tạm ngừng
1. Trong những trường hợp sau đây, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ nội dung dịch vụ của mình mà không cần thông báo trước và được sự đồng ý của các thành viên.
(1) Trong trường hợp bảo trì thường xuyên, cập nhật và khẩn cấp trang web này
(2) Khi trang web này gặp khó khăn trong việc tiếp tục hoạt động do các nguyên nhân bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện, thiên tai, hoặc các trường hợp bất khả kháng khác.
2. Ngay cả khi thành viên gặp bất lợi hoặc thiệt hại do tình huống trên, chúng tôi sẽ miễn trừ trách nhiệm.

Điều 11 Thay đổi hoặc hủy bỏ nội dung dịch vụ
1. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng nội dung dịch vụ của trang này mà không cần thông báo trước và được sự đồng ý của các thành viên.
2. Ngay cả khi nội dung dịch vụ bị thay đổi hoặc hủy bỏ dựa trên điều khoản trên, nếu xảy ra bất lợi hoặc thiệt hại cho thành viên, chúng tôi sẽ miễn trừ trách nhiệm.

Điều 12 Tạm ngừng dịch vụ
Chúng tôi có thể tạm ngưng dịch vụ của trang này với một khoảng thời gian thông báo nhất định.

Điều 13 Xử lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập sẽ được xử lý như sau. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn đồng ý cho việc xử lý sau.
1. Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân này như sau.
(1) Quản lý thành viên
(2) Bán hàng hóa và dịch vụ
(3) Đóng gói và vận chuyển sản phẩm, v.v.
(4) Cung cấp dịch vụ bảo hành và hậu mãi (bao gồm cả các yêu cầu từ khách hàng)
(5) Phân tích thông tin (phân tích nhóm người mua, v.v.)
(6) Hướng dẫn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới và thực hiện bảng câu hỏi cho khách hàng
2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc rò rỉ thông tin cá nhân trên cho một bên thứ ba. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.
(1) Khi chúng tôi và công ty ủy thác kinh doanh cần thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với khách hàng, chẳng hạn như tiết lộ tên và địa chỉ của khách hàng cho công ty giao hàng, nhập thông tin như tên của sản phẩm gốc, v.v. .
(2) Khi tòa án hoặc cơ quan tư pháp hoặc hành chính khác yêu cầu tiết lộ thông tin về khách hàng dựa trên luật và quy định.
(3) Khi cần bảo vệ quyền lợi và tài sản của công ty chúng tôi, các công ty liên kết, khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi
(4) Khi tránh sự bất tiện hoặc thiệt hại cho công ty chúng tôi hoặc các công ty liên kết của chúng tôi do tranh chấp giữa khách hàng với khách hàng khác hoặc bên thứ ba.
(5) Khách hàng quyết định có cung cấp cho chúng tôi các thông tin như tên và địa chỉ hay không. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ này cho bạn nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin như tên và địa chỉ của bạn.
(6) Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại,… sau khi thông tin cá nhân được nhập. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác do bị lộ, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin cá nhân. Nếu bạn yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa, vui lòng liên hệ với người phụ trách hoặc bàn tư vấn về thông tin cá nhân của bạn trong phần tiếp theo.
(7) Người quản lý thông tin cá nhân cần cung cấp và thông tin liên hệ
Bàn thông tin
Địa chỉ: 13-20 Shimochujo-cho, Ibaraki-shi, Osaka 567-0886
Tên công ty: Hợp tác xã AHR
Bàn tư vấn thông tin cá nhân: Naoto Ishikawa
E-mail: info@ahr-school.com

Điều 14 Khước từ
1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà thành viên hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc cung cấp dịch vụ của trang này bị trì hoãn hoặc gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.
2. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của thông tin thu được thông qua việc sử dụng các dịch vụ của trang này, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, v.v.
3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi thông tin có được thông qua việc sử dụng các dịch vụ của trang này.
4. Nếu tranh chấp phát sinh giữa thành viên với thành viên khác hoặc bên thứ ba về thông tin và dịch vụ được cung cấp qua trang web này, thành viên sẽ giải quyết vấn đề này bằng chi phí và trách nhiệm của mình và sẽ không gây thiệt hại cho công ty của chúng tôi. Giả sử.
5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến giao dịch như mua bán hàng hóa giữa các thành viên và bên thứ ba được thực hiện thông qua trang web này và các tranh chấp phát sinh liên quan đến các giao dịch khác.
6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc tiết lộ thông tin đăng ký thành viên theo Điều 4, Đoạn 2 và 3.

Điều 15 Về việc cung cấp dịch vụ này
1. Làm thế nào để áp dụng
Bạn sẽ đăng ký sử dụng dịch vụ này từ trang web này.
2. Thời gian nộp hồ sơ
“Chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký sản phẩm 24 giờ một ngày, nhưng chúng tôi có thể không thể nhận đơn đăng ký do bảo trì máy chủ, v.v. Ngay cả trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
3. Giá niêm yết
Giá hiển thị không bao gồm thuế.
4. Phí vận chuyển và COD
Vì phí vận chuyển thay đổi tùy theo từng sản phẩm và khu vực gửi hàng nên thành viên phải kiểm tra từng trang chi tiết sản phẩm.
5. Phương thức thanh toán
Phương thức thanh toán của giá được tạo ra bằng cách sử dụng dịch vụ này sẽ là phương thức thanh toán do công ty chúng tôi quy định.
6. Khi hợp đồng được ký kết
Khi “Email xác nhận đơn hàng” được gửi từ chúng tôi đến khách hàng, hợp đồng mua bán sẽ được ký kết giữa khách hàng và chúng tôi về sản phẩm đã đặt hàng.
7. Phiếu mua hàng
Vui lòng cất giữ ở nơi an toàn vì chúng tôi sẽ thay thế bằng “phiếu mua hàng” bằng cách gửi “email xác nhận đơn hàng” cho thành viên qua e-mail.
8. Người nhận
Địa chỉ giao hàng chỉ giới hạn ở Nhật Bản.
9. Ngày giao hàng
Thông thường, chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 1-3 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nó có thể bị trì hoãn do vấn đề hàng tồn kho.
10. Hủy / Trả lại / Đổi
(1) Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng chúng tôi không chấp nhận đơn đặt hàng vì chúng tôi đang khẩn trương thực hiện một loạt các thao tác như xử lý đơn hàng, đóng gói và sắp xếp vận chuyển.
(2) Do tính chất của sản phẩm, chúng tôi không nhận các mặt hàng không phải là những mặt hàng bị lỗi, hỏng ban đầu. Chúng tôi thực hiện phương pháp này để không bán lại các sản phẩm đã được trao tay cho ai đó. Cảm ơn bạn cho sự hiểu biết của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các mặt hàng bị lỗi hoặc bị lỗi ban đầu nếu bạn liên hệ với chúng tôi trong vòng một tuần sau khi đến, miễn là chúng chưa được sử dụng.
Chúng tôi sẽ chịu các sai sót và sai sót ban đầu trong phí vận chuyển và xử lý đối với hàng hóa trả lại.
Về việc hoàn tiền, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​của bạn khi liên hệ với khách hàng có nhu cầu trả lại. Theo nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ chuyển sản phẩm trả lại vào tài khoản được chỉ định trong vòng 3 ngày làm việc sau khi xác nhận sản phẩm được trả lại.
(Có thể mất một khoảng thời gian do tài khoản được chỉ định chưa được xác nhận hoặc các ngày lễ xen kẽ.)
(3) Nếu sản phẩm có lỗi rõ ràng hoặc sản phẩm không đúng, chúng tôi sẽ chịu chi phí vận chuyển đối với hàng đổi trả. Nếu quý khách không thích sản phẩm, hoặc quý khách có nhu cầu trả lại, đổi trả để thuận tiện, phí vận chuyển khách hàng sẽ chịu.
11. Bảo hành
Ngoại trừ các trường hợp đã nêu trong bài viết trước, chúng tôi không bảo hành bất kỳ lỗi nào của sản phẩm đã bán.
12. Các lưu ý khác
(1) Một số sản phẩm được bán với số lượng hạn chế và có thể không được giao do đã hết hàng.
(2) Một số sản phẩm chúng tôi cung cấp có thể hơi khác so với sản phẩm hiển thị trên trang web của chúng tôi do nhà sản xuất thay đổi thông số kỹ thuật.
(3) Ảnh sản phẩm đăng trên website là ảnh chụp sản phẩm thực tế, nhưng khi xem qua màn hình, tông màu có thể khác so với khi xem trực tiếp sản phẩm thực tế.
(4) Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố nào gây ra bởi các ký tự không đến hoặc bị cắt xén của các email chúng tôi gửi cho bạn và các email bạn gửi cho chúng tôi.
(5) Nếu bạn đã đặt nhiều mặt hàng và một số trong số chúng đã hết hàng, chúng tôi có thể tùy ý giao các mặt hàng sau khi tất cả các mặt hàng đã đặt hoàn tất.

Điều 16 Quyền tài phán của thỏa thuận
Nếu có nhu cầu về thủ tục tố tụng giữa công ty chúng tôi và thành viên liên quan đến trang web này, Tòa án Quận Tokyo sẽ là tòa án xét xử thỏa thuận độc quyền.

Điều 17 Luật điều chỉnh
Luật Nhật Bản sẽ được áp dụng cho việc thiết lập, hiệu lực, thực hiện và giải thích thỏa thuận này.

đó là tất cả

Được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm thứ 2 của Reiwa