Chính sách bảo mật

Cửa hàng này nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân (sau đây gọi là “Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân”), và chúng tôi sẽ cố gắng xử lý và bảo vệ thông tin đó một cách hợp lý theo những điều sau chính sách bảo mật (sau đây được gọi là “chính sách bảo mật này”).

 

 1. Định nghĩa thông tin cá nhân
  Trong chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân là thông tin cá nhân được định nghĩa theo Điều 2, Khoản 1 của Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân, tức là thông tin về các cá nhân còn sống, chẳng hạn như tên, ngày sinh và các thông tin khác có trong thông tin. Thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng cách mô tả, v.v. (bao gồm thông tin có thể dễ dàng đối chiếu với thông tin khác và do đó xác định một cá nhân cụ thể), hoặc mã nhận dạng cá nhân sẽ có nghĩa là thông tin có chứa.

 2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Cửa hàng này sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau.
  (1) Để cung cấp dịch vụ cửa hàng này
  (2) Để trả lời thông tin và thắc mắc về dịch vụ cửa hàng này
  (3) Để biết thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  (4) Để phản hồi các hành vi vi phạm các quy tắc, chính sách, v.v. của shop chúng tôi (sau đây gọi là “quy tắc, v.v.”) liên quan đến dịch vụ của shop này
  (5) Để thông báo những thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ cửa hàng này
  (6) Để giúp cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi, phát triển các dịch vụ mới, v.v.
  (7) Để tạo dữ liệu thống kê được xử lý thành một định dạng không thể nhận dạng riêng liên quan đến dịch vụ cửa hàng này.
  (8) Cho các mục đích khác ngoài mục đích sử dụng nêu trên

 3. Thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân
  Shop này có thể thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi được thừa nhận một cách hợp lý là phù hợp, và nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo hoặc thông báo cho khách hàng.

 4. Hạn chế sử dụng thông tin cá nhân
  Cửa hàng này sẽ không xử lý thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp được Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác cho phép. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.
  (1) Khi luật pháp yêu cầu
  (2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của con người và khó được sự đồng ý của khách hàng.
  (3) Trong trường hợp đặc biệt cần thiết để nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển âm thanh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của khách hàng.
  (4) Khi cần thiết cho một tổ chức quốc gia hoặc một cơ quan công quyền địa phương hoặc một người được ủy thác với nó để hợp tác thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và các công việc được thực hiện với sự đồng ý của khách hàng. Khi có nguy cơ can thiệp vào

 5. Thu thập thông tin cá nhân một cách thích hợp
  Cửa hàng này có được thông tin cá nhân một cách hợp lý và không lấy thông tin đó bằng cách lừa dối hoặc các phương tiện không chính đáng khác.

 6. Quản lý bảo mật thông tin cá nhân
  Cửa hàng này sẽ giám sát các nhân viên của cửa hàng này khi cần thiết và phù hợp để có thể quản lý bảo mật thông tin cá nhân trước các rủi ro như mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, khi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân, cửa hàng này sẽ thực hiện giám sát cần thiết và thích hợp để bên thuê ngoài có thể quản lý bảo mật thông tin cá nhân.

 7. Do bên thứ ba cung cấp
  Cửa hàng này sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của khách hàng, ngoại trừ trường hợp được phép tiết lộ dựa trên Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây không tương ứng với điều khoản cho bên thứ ba được quy định ở trên.
  (1) Khi shop chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân bằng cách ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng
  (2) Khi thông tin cá nhân được cung cấp do kế hoạch kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác
  (3) Khi chia sẻ dựa trên các quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân

 8. Tiết lộ thông tin cá nhân
  Khi khách hàng yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân dựa trên các quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, cửa hàng này sẽ tiết lộ cho khách hàng ngay lập tức sau khi xác nhận yêu cầu đó là của chính khách hàng. Chúng tôi sẽ làm điều đó (nếu thông tin cá nhân không tồn tại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để có hiệu lực). Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu cửa hàng không có nghĩa vụ tiết lộ do Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định khác.

 9. Chỉnh sửa thông tin cá nhân, v.v.
  Nếu shop được khách hàng yêu cầu sửa, thêm, xóa nội dung (sau đây gọi là “sửa, …”) căn cứ theo quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân vì thông tin cá nhân không đúng sự thật, Sau khi xác nhận rằng yêu cầu là từ chính khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cần thiết không chậm trễ trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, và dựa trên kết quả, chỉnh sửa nội dung thông tin cá nhân, v.v. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng biết có hiệu lực (nếu chúng tôi quyết định không sửa chữa, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về hiệu lực đó). Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu cửa hàng không có nghĩa vụ sửa chữa, v.v … theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các luật và quy định khác.

 10. Đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân, v.v.
  Cửa hàng này bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng vì thông tin cá nhân của họ bị xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã thông báo trước, hoặc do lừa dối hoặc các phương tiện không chính đáng khác. Nếu bạn được yêu cầu tạm ngừng hoặc xóa việc sử dụng (sau đây gọi là “tạm ngừng sử dụng, v.v.”) dựa trên các quy định của pháp luật và nếu rõ ràng là có lý do cho yêu cầu, khách hàng tự mình / cô ấy sẽ liên lạc với bạn. Sau khi xác nhận rằng yêu cầu đã được thực hiện, chúng tôi sẽ tạm ngừng sử dụng thông tin cá nhân mà không chậm trễ và thông báo cho khách hàng về điều đó. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu cửa hàng không có nghĩa vụ tạm ngừng sử dụng dịch vụ theo Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân hoặc các luật và quy định khác.

 11. Sử dụng cookie và các công nghệ khác
  Các dịch vụ của cửa hàng này có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự. Những công nghệ này giúp cửa hàng của chúng tôi nắm bắt được tình trạng sử dụng dịch vụ của mình và góp phần cải thiện dịch vụ. Người dùng muốn tắt cookie có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt web của họ. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie, bạn có thể không sử dụng được một số chức năng của dịch vụ của chúng tôi.

 12. Liên hệ chúng tôi
  Đối với các yêu cầu tiết lộ, ý kiến, câu hỏi, khiếu nại và các yêu cầu khác về việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với thông tin liên hệ trong “Ký hiệu dựa trên Luật Giao dịch Thương mại cụ thể” của cửa hàng này, hoặc trang của cửa hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ mẫu yêu cầu trong.

 13. Cải tiến liên tục
  Cửa hàng này sẽ xem xét tình trạng hoạt động liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân cho phù hợp và cố gắng cải tiến liên tục, đồng thời có thể thay đổi chính sách bảo mật này nếu cần.